Согласно проценките на EBRD за инвестицискиот потенцијал за енергетска ефикасност во резиденцијалниот сектор во земјите на Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и Црна Гора, планиран е грант-буџет од 11 милиони евра за техничка поддршка на засегнатите страни и...

Management Session & After Work Network

CASH-FLOW Forecasting
управување со готовината - буџетирање и проекција на готовински тек
Проекцијата на готовинскиот тек претставува суштински елемент на процесот на планирање и основа при буџетирањето и проценките на идните финансиски потреби....

Management Session & After Work Network

Во Менаџмент Клуб сесијата на 25 Ноември 2016 г. ценетите гости ќе разменат искуства и воспоставена пракса за Влијание на јавното мислење врз креирање на деловните политики со осврт на:

- Практикување на Моделот на односи со јавноста во компаниите

- Информирање на јавноста...

Workshop & Menagment Session

Ве повикуваме за учество на работен состанок (работилница) менаџмент сесија на 6 Декември 2016 год. во организација на групацијата „Центар за финансирање и менторска поддршка„ и Здружението за енергетска ефикасност „ЕУРЕМ МК„ каде членките на Комората на Мал Бизнис ќе презентираат конкретни...

Workshop & Menagment Session

На Менаџмент Клуб сесијата на 6 декември 2016 г. ценетите гости ќе разменат искуства и воспоставена пракса за практикување промотивните активности со осврт на:

- методите на примена на односите со јавноста во рамките на промотивните активности на претпријатијата и организациите,

...

Групација за женско претприемништво

Communication planning is the art and science of reaching target audiences using marketing communication channels such as advertising, public relations, experiences or direct mail for example. It is concerned with deciding who to target, when, with what message and how.

Communication...

Основање & Иницијален состанок

Стопанската Комора на Мал Бизнис успешно го спроведува проектот за енергетска ефикасност EUREM под покровителство на Индустриската Стопанска Комора на Нинберг, Германија линк http://www.ihk-nuernberg.de/ Во рамките на тој проект Комората на Мал Бизнис...

Macedonian Energy Efficiency Day 2017

Европската унија преку Програмата за регионална енергетска ефикасност и Фондот за зелен раст им додели нови 50 милиони евра за финансирање на енергетски проекти на земјите од Западен Балкан - согласно со зададените цели од т.н. Берлински процес. Финансирањето е потпишано и од Европската Банка за...

Германски Технички Клуб / Deutsch Technische Club

ГЕРМАНСКИ ТЕХНИЧКИ КЛУБ (ГТК), DEUTSCH TECHNISCHE CLUB (DTC) е платформа на Стопанската Комора на Мал Бизнис за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на Македонските и Германските компании и организации кои имаат деловна соработка во Македонија и регионот на Западен Балкан...

Групација за женско претприемништво

Менаџментот е наука за ефикасно реализирање на работата со управување на луѓето. При тоа се вклучуваат процеси на координирање, контрола и извршување на задачи и проекти, со цел извршување на мисијата на организацијата или компанијата.

Лидерството е вештина на инспирирање и мотивирање на...

Основање & Иницијален состанок

Standard членките на Комората на Мал Бизнис кои имаат воспоставена деловна релација со компании и организации од земјите на Adriatic регионот (Италија, Албанија, Црна Гора, Хрватска, Словенија и Грција) се иницијатори и оснивачи на Adriatic Business Club. Се повикуваат и останатите членки на...

Менаџмент Клуб

Цели на семинарот

Целта на семинарот е учесниците - раководители на тимови - да ги совладаат техниките за формирање на тимот, раководење со тимот, градење и развивање на тимот во рамките на своето претпријатие или организација. Учесниците ќе можат научените техники да ги пренесат на...

промотивна сесија на типски проекти и финансиски програми

Согласно потребите на Македонија за локален и регионален развој и приоритетите на меѓународните финансиски опрганизации и програмите на ЕУ за поддршка на земјите на Западен Балкан вклучувајќи го т.н. Берлински Процес во групациите на Комората на Мал Бизнис на Македонија се изработени типски...

Презентација на проекти и проектни идеи за чиста обновлива енергија и енергетска ефикасност

Организаторот ЕУРЕМ МК Здружение за енергетска ефикасност при Стопанската комора на мал бизнис на Македонија ве повикува да учествувате со
Презентација на проекти и проектни идеи за чиста обновлива енергија и енергетска ефикасност

Пријавување презентација

Пријавувањето на...

Проектирање одржливи енергетски објекти

Приоритетни проекти се реконструкција на објектите на локалната самоуправа и јавна администрација во „Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free). Со реализација на проектите во...

Семинар за Управување со набавка на енергија, ESCO енергетски услуги, буџетирање и договори ќе се организира во рамките на Германската EUREM програма www.energymanager.eu , http://mk.eurem.net/ во Скопје во сабота 25...

Менаџмент Клуб

Burnout (согорување) е проблем со кој се соочиле многу луѓе или биле многу блиску до него во одреден момент од својот живот или кариера. Ако вашата работа или активности вe држaт целосно исцрпени физички или емоционално и ако оваа состојба трае оди со години, месеци или можеби само неколку...

Македонски Ден за Енергетска Ефикасност 2018

Македонски ден за енергетска ефикасност 2018 (Sustainable, Green & Smart) како еднодневен настан ќе се реализира во Скопје на 18 Maj 2018 г. во организација на Стопанската Комора на Мал Бизнис на РМ и Здружението на енергетски менаџери ЕУРЕМ МК, во соработка со Програмата за зголемување на...

Македонски Енергетски Ден 2018

Асоцијацијата на енергетски менаџери EUREM MK вмрежен во EUREM Consortium, платформата Invest Energy Solutions во соработка со Програмата за зголемување на пазарната вработливост (Increasing Market Employability Programme) на Швајцарската агенција за развој и соработка, имплементирана од...

Патот од првата идеја за проект до успешна имплементација

Семинарот „Управување со одржливи проекти„ ќе го реализира Г-ѓа Анета Тодоровска Бендик.

Организациите активно вклучуваат општествено одговорни и еколошки практики во нивниот оперативен бизнис модел. Управување со проекти е под притисок да испорача резултати, но да го стори тоа на начин...

Македонски Ден за Енергетска Ефикасност 2019

"Инвестирање во одржливи проекти и циркуларна економија" ќе се реализира во EU Info Center - Скопје на 17 Април 2019 г. во организација на Стопанската Комора на Мал Бизнис и Здружението на енергетски менаџери ЕУРЕМ МК, во соработка со Министерство за Економија - сектор за индустриски политики....

Кадровска HR администрација

Целта на семинарот е управување со деловните односи на човечките ресурси од раководителите, особено менаџерите за човечки ресурси и вработените во кадровската служба, проектните менаџери, како и соодветниот персонал да се запознаат со правата, обврските и одговорностите на работникот и...

Sustainable Green Investments Forum

GREEN ENERGY DAY 2019 ,

Green Energy Day 2019 is annual event organised by the Small Business Chamber in last 10 years named Macedonian Energy Day an event that has grown into a forum of designers of project concepts, investors and concerned institutions and government that have a common...

Општа финансиска и правно-кадровска администрација

Целта на семинарот е учесниците да ја подобрат организацијата на финансиска, општа и правна документација и администрација на човечките ресурси во своите претпријатија и компании. Практична примена на прописите од сферата на работните односи, финансии, општи и правни работи, архивско работење,...

A road map for environmentally clean, carbon-neutral, sustainable municipality and region

Основната цел на овој Форум е Финансиско Мапирање на Одржливи Проекти со изработка на Климатски Акционен План што ќе им овозможи на претприемачите и на општините пристап до финансирање од достапните извори на зелен капитал и да привлечат алтернативни зелени инвеститори кои во моментов не се...

Модул од обука за Медицинска и спортска мануелна масажа

Комората на Мал Бизнис во соработка со тренинг центарот на Катлановска Бања организира дуална обука за Медицинска и спортска мануелна масажа. Обуката се реализира во повеќе модули, а модулот „Вештачење на нематеријална штета кај оштетување на здравјето„ ќе се реализира на 14 Декември 2019 год...

Finance & Controlling

Финансиските показатели од работењето на претпријатијата и организациите се содржат во финансиските извештаи

Обуката треба да помогне во разбирање на различните пристапи за развој на влезни податоци при проекција на финансиските извештаи, да помогне во разбирање на процесот на...

EcoCert платформа

Енергетската индустрија предизвикува катастрофални климатски промени. Околу 100 компании кои произведуваат најголем дел од емисиите на стакленички гасови се предвидува да ја загреат планетата за четири степени до крајот на векот: што ќе значи поплавување на крајбрежен градови, редовни топлотни...

New Normal Leadership

Green Social Entrepreneurship
- highlights VIDEO -
https://www.youtube.com/watch?v=CCycelcUURg

Climate Change is The New Normal.

Europe has recognised the great potential of climate protection: climate protection...

Twin Green & Digital Transition

18 December, 2020

PROMO VIDEO
https://youtu.be/xh2pUhsiglA

Green Energy Day 2020 is annual event organised by the Small Business Chamber as a forum of designers of project concepts, investors and concerned institutions and government...

Закон за енергетска ефикасност и EnMS транзиција

PROMO VIDEO
Are we ready to manage energy ?
https://youtu.be/5oTHOdm6p-Y

Компаниите кои имаат воведен ISO/IEC 50001:2018 сертифициран Енергетски Менаџмент Систем (EnMS) енергетската контрола на секои четири години пропишана со Законот...

Зелени објекти, SMART oсветлување (надворешно улично и внатрешно) и електрични постројки - технички и економски анализи

PROMO VIDEOS

ZERO CARBON CITY
https://youtu.be/OXWhb4_2RXU

Sustainable & Green Buildings
https://youtu.be/Q407Eeb2YI0

Приоритетни проекти согласно барањата на финансиските...

Котлари и топлани - опрема и проекти

Организаторот - Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија, Групација за производство, продажба, одржување и монтажа на котли и Здружението на енергетски меаџери „EUREM MK Alumni“ и Германскиот Технички Клуб Ве повикуваат да присуствувате на претстојниот семинар за котли и пресметка на...

Green Social Entrepreneurship

YouTube streaming VIDEO
https://youtu.be/_ffgik9iWk4

BACKGROUND

The European Green Deal (EGD) aims to mobilize industries and communities for a clean and circular economy. The full involvement of stakeholders in the local dialogue on...

Finance Management

Сметководствените и финансиските анализи ќе ви помогнат вие и вашиот тим да ги управувате основните финансиски активности и да донесувате подобри, попрофитабилни одлуки.

Поголемите компании изработуваат квартални и годишни финансиски извештаи, кои ги ставаат на располагање на акционерите...

Green Deal за компаниите

11 Декември 2021
Европска Грантова Шема
https://youtu.be/UfXs0BwwSc4

European Green Deal воспостави грантови шеми за ко-финансирање на проекти за воведување на Енергетски Менаџмент Системи (EnMS) во големите компании и поддршка на...

CLEAN ENERGY TRANSITION

18 Декември 2021 г.

ЗЕЛЕНО СЕРТИФИЦИРАЊЕ
видео презентација >>> https://youtu.be/hI6rXCCISvE

„European Green Deal„ воспостави критериуми за поддршка на проекти за постигнување на нула зелени емисии до 2050 година, а преку...

ефикасно производство и потрошувачка

22 Јануари 2022
PROMO VIDEO
https://youtu.be/yF0U7AiZuV8

Енергетскиот инженеринг и менаџмент опфаќа проекти за енергетска ефикасност, енергетски услуги, управување со објекти, индустриски инженеринг, животната средина и усогласеност...

Strategic Thinking & Team Building

Семинарот е наменет за стекнување вештини од областа на интегрирано бизнис планирање, управувањето со буџетирањето и контролингот за деловни субјекти, комерцијални и јавни претпријатија и непрофитни организации. Семинарот е наменет за сите вработени кои работат или ќе работат како менаџери,...

Team Building & HR Networking

Целта на семинарот е учесниците да ги совладаат методите на вмрежување и примена на односите со јавноста во рамките на промотивните активности на претпријатијата и организациите, учесниците да научат да ги применат комуникациските вештини за остварување на комерцијалните цели и да се користат...

Дијалог помеѓу граѓаните, општините и бизнисите за креирање зелени заедници

Европскиот зелен договор (European Green Deal) има за цел да ги мобилизира индустриите и заедниците за чиста, зелена и циркуларна економија. За успешна транзиција кон Зелена Економија потребни се поединци и организации со вештини и знаење кои ќе бидат лидери во промените кон одржлив просперитет...

Природен гас (гасификација) и биогас постројки

Семинарот се однесува на проекти и инвестиции за когенеративни постројки со гасни турбини и гасни агрегати за производство на електрична и топлотна енергија од природен гас и биогас поддржани од финансиски институции и организации во Македонија и регионот. Во Агендата на семинарот е предвидено...

Проекти со обновливи извори на енергија

promo video- EU INVEST
https://youtu.be/UfXs0BwwSc4

Ве повикуваме за учество на едно-дневниот семинар: „Инвестициски Анализи во Excel„ со on-line реализација на 17 Септември 2022 год. од 10.00 часот.

Семинарот „Инвестициски Анализи...

Challenges and Perspectives in Leading Sustainable Systems and Business Transformation
29 Ноември, Скопје

На 29 Ноември 2022 г. проектот CATALYST во Скопје, Берлин, Грац и Атина ќе ги мобилизира на национални тркалезни маси клучните општествени чинители поканети на дијалог и...

Green, Purple Economy and Glocalization

promo video
https://youtu.be/Yvy6Wn_C71I

Зелената Економија претставува нов одржлив економски поредок како одговор на еколошката и енергетската криза. Одговор на кризата на грижа кон заедницата, клиентите, вработените за чиста околина е...

Team Communication & HR management development

PROMO VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=pz8ReKYBt74&t=9s

Семинарот Лидерски потенцијали и вештини има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за примена на лидерски вештини за водење на вашата...

Green Community Dialogue

28 Февруари 2023 г. Тетово

Бизнис Иновативниот Хаб (Business Innovation HUB) во Тетово поддржан од Институтот за Развој на Заедницата и Greenity Net поддржан од Стопанска Комора на Мал Бизнис на 28 Февруари 2023 г. од 13.30 часот ќе реализира презентација на програмските активности со...

декарбонизација и одржливост согласно ESG и SDG

7 Април 2023
Европска Грантова Шема
https://youtu.be/UfXs0BwwSc4

European Green Deal воспостави критериуми за поддршка на проекти за постигнување на нула зелени емисии до 2050 година, а преку IPA III и други фондови во Македонија за...

29 Април 2023
Energy Engineering

18 Мај 2023
Smart Digitalization
https://youtu.be/rTo8ncOhoXA

Smart Digitlization Cluster-от http://sbch.org.mk/...

27 Мај 2023

Правните субјекти можат да изберат добавувач на енергијата, но можат и да произведуваат енергија пред се за сопствени потреби, а со дополнителни инвестиции за заштеда на потрошувачката на енергија и соработка со енергетските компании да произведуваат и продаваат вишоци...

24 Јуни и 8 Јули 2023 г.
дво-дневна обука
ESCO-SUN - https://youtu.be/BWbcTsoT2dg

Целта на обуката е зголемување на капацитетите на претпријатијата кои се занимаваат со производство, продажба, одржување и монтажа на соларни, термални,...

Проект Green Micro Crediterials

Фокус Група за Green MiCred Pathways Project
Зелени Вештини за Зелени Работни Места

Стопанската Комора на Мал Бизнис со партнерските организации Институт за Развој на Заедниците и Општина Илинден во рамки на активностите во Erasmus+ проектот Green Micro Crediterials почна со...

DECARBONIZATION 2.0

Инвестициски решенија на компаниите кои се однесуваат на енергетската транзиција првенствено се фокусираа на она што се нарекува „стандардна декарбонизација“: за намалување на емисиите на јаглерод и/или отфрлање од фосилни горива преку инвестирање во обновливи извори за енергија најчесто...

Оптимизација и мерки за енергетска ефикасност кај HVAC системи

Системите за греење, вентилација и климатизација (HVAC) сочинуваат приближно 35% од вкупната енергија потрошена во станбени и деловни згради. Проектите за оптимизација, мерки за заштеда и енергетска ефикасност на HVAC системите во деловниот и станбениот сектор се еден од приоритетите за поддршка...

комплетна дуална обука согласно IFRS

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство согласно International Financial Reporting Standards (IFRS) - Меѓународен Стандард за Финансиско Известување (МСФИ).

Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство...

Green Community Dialogue

15 Мај 2024 г. 12.30-15.30 ч

I дел
ДЕЛОВНА ПОДДРШКА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ
II дел
ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ ЗА ЗЕЛЕН И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Зеленото и одржливо инвестирање создава финансиски бенефит и зголемена конкурентност на компаниите со прикажување на одржливи ESG (...