За нас

Стопанската комора на мал бизнис или скратено КМБ е формирана од повеќе стопански субјекти согласно Законот за Стопански комори и во основа е непрофитна организација која се формира за следните Цели и задачи. Органи на КМБ:

  • Собрание на КБМ кое брои 51 члена;
  • Управен одбор составен од 7 члена;
  • Надзорен одбор составен од 5 члена;
  • и Претседател, која ја застапува и претставува КМБ.

Наредните активности на КМБ се поклопуваат со подготовката на земјата за асоцијација во ЕУ и одтука овој тип на на организирање претставува релаксирање на стопанските состојби кај малите и средни претпријатија.

Програма за работа за период 2014-2019. Членовите на КМБ се претежно микро, мали и средни компании кои во изминатиот транзиционен период не успеа да се наметнат како главни носители на стопанските активности во земјата.

Членови во КМБ. КМБ организира и поддржува услуги за своите членки.

Стопанска Комора на Мал Бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077
моб. 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk