ПОВИК за изработка на апликации за финансирање реконструирање

ПОВИЦИ за изработка на апликации за финансирање реконструирање, реструктуирање и технолошки развој

-------------------------------------------------------------------------------
ФИТР - кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски рат - со рок на аплицирање 5 мај 2023 год.

https://fitr.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%...

--------------------------------------------------------------------------------
Развојна Банка

- Кредитна линија за дигитализација и дигитална трансформација
https://www.mbdp.com.mk/mk/Products/KreditiranjePrekuBankiProizvod/19
- Kредитна линија за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија – Кредит за ЕЕ и ОИЕ
https://www.mbdp.com.mk/mk/Products/KreditiranjePrekuBankiProizvod/16

-------------------------------------------------------------------------------

EU for Economic Growth (EU4EG) Project - аплицирање до 20 Април 2023 г.

Повик на линк >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/01.EU4EG_2nd%20Call%20for%20M...

EU for Economic Growth (EU4EG) Project - Contracting Authority: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) на 1 Март 2023 год. објави повик за микро,мали и средни претпријатија во регионите Полог и Преспа за финансиска поддршка до 50% за проектни предлози наменети за набавка на нови машини и технологија.

На повикот можат да аплицираат претпријатија кои се идентификувани преку мрежата на напредни услуги за поддршка на бизнисот и кои веќе се корисници на предложените услуги што ги обезбедуваат локалните организации за поддршка на бизнисот.

Комората на мал бизнис е регистрирана BSO (Business Support Organisation) во EU4EG проектот и овозможува поддршка на заинтересираните претпријатија за реализација на потребните аудити, верификации и процедури барани со повикот за менторирање во процесот на аплицирање и реализација на проектните активности кои се под надзор на контролори на GIZ.

ГОЛЕМИНА НА ГРАНТОВИ

Секој грант побаран според овој Повик за проектни предлози мора да се движи помеѓу следните минимални и максимални износи на вкупните прифатливи трошоци за акцијата:
• Минимум: 50.000 ЕУР и
• Максимум: 100.000 ЕУР.

Бараниот грант мора да падне помеѓу следните минимални и максимални проценти од вкупните прифатливи трошоци за акцијата:
• Минимум: 20%;
• Максимум: 50%.

ПОДДРШКА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Апликацијата се изработува согласно потенцијалните проекти за набавка на нови машини и технологија забележани по технолошки аудит претпријатието (апликантот) и евидентирани во верификацискиот извештај за Eco-En Cert сертификација. Се реализира како надворешна ESG (Environmental, Social и Governance) сертификациска рамка за социјално одговорен организациски менаџмент и управување со животната средина. Во цената за Eco-En Cert сертификација е вклучен ангажман за изработка на апликација за тековниот EU4EG повик.

Eco-En Cert сертификација
http://www.sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

-------------------------------------------------------------------------------
Јавен конкурс за кофинансирани грантови: "Со дигитална трансформација до иновација" објавен од Фондот за иновации и технолошки развој со рок на аплицирање 20 март 2023 год.
https://fitr.mk/digitalna-transformacija/

-------------------------------------------------------------------------------
EU for Economic Growth (EU4EG) Project - аплицирање до 16 Мај 2022 г.

Повик на линк >>>
https://www.eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/eu-econo...

Комората на мал бизнис како национална BSO (Business Support Organisation) во проектот EU4EG овозможува поддршка на претпријатијата за изработка на зелени и проекти за дигитализација. Повикот се однесува на мали и средни претпријатија од регионите (Северо-Источен, Полог и Југо-Западен вклучувајчи го регионот Преспа- Општина Ресен) кои би можеле да имаат корист од финансиската поддршка за инвестиции кои ја поттикнуваат локалната економија, но исто така би можеле да ги подобрат своите менаџерски, технички и деловни капацитети, да ги подобрат своите деловни перформанси во однос на прометот, извозниот потенцијал и профитот и притоа да отворат нови работни места (особено за луѓето помлади од 40 години; жени и ранливи/маргинализирани групи) и воведување нови производи и услуги, како и придонес кон зелената и циркуларна економија и преземање мерки кон моделот на нула загадување и нула отпад за да се спречи негативното влијание врз животната средина и климатски промени. Финансиската поддршка изнесува 50-80% за проекти со инвестициска вредност до 600.000 ЕУР.

За пријавување на претпријатијата на повикот е потребно да се достави инвестициска програма и бизнис план изработена од BSO (Business Support Organisation) пријавена во EU4EG проектот.

http://sbch.org.mk/novosti/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0...
.....................................................................................................
Јавен конкурс за инструмент за поддршка: Ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации објавен од Фондот за иновации и технолошки развој со рок на аплицирање 15 Октомври 2021 год.

https://fitr.mk/komercijalizacija2021/

------------------------------------------------------------------------------------
Ги повивкуваме заинтересираните претпријатија од Северо-Источен. Западен и Југо-Западен регион на Македонија да пријават интерес за поддршка за изработка на енергетски-аудит и/или учество во обука за изработка на техничко решение за заштеда на енергија. Проектот е координиран од претставништвото на GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

------------------------------------------------------------------------------------
ЈАВЕН ПОВИК БР. ПСЕЕП 01/2020

Програмата Енергетска ефикасност во јавниот сектор на Светска Банка поддржува проекти со донација 20% и поволни кредитни услови
>>> https://finance.gov.mk/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B2...

------------------------------------------------------------------------------------
ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво на Министерство за Економија поддржува до 50% од трошоците за:

- обуки, изработка на софтвер и дигитални решенија за поддршка на бизнисот и производството, изработка на технички-инвестициони проекти и воведување и сертификација на ISO стандарди.
- изработка на техничка документација за нов производ
- изработка на проектна-техничка документација за инвестициони проекти, зголемување на енергетска ефикасност, воведување концепт на циркуларна/зелена економија

Smart Digitalization Cluster

Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво на Министерство за Економија 2021 поддржува до 50% од трошоците за обуки (дигитална трансформација), изработка на софтвер и дигитални решенија за поддршка на бизнисот и производството, изработка на технички-инвестициони проекти и воведување и сертификација на ISO стандарди.
Поддршка во изработка на апликациите од Smart Digitalization Cluster
https://www.youtube.com/watch?v=rTo8ncOhoXA

ESCO SUN

Приоритетни проекти за реконструкција на објекти на ESCO SUN програмата се за зголемување на енергетска ефикасност и трансформација во „Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free).
Поддршка во изработка на апликациите од ESCO SUN програмата
https://youtu.be/BWbcTsoT2dg

-------------------------------------------------------------------------------------

Центарот за Финансирање и Менторска Поддршка, SGS програмата, SMART Digitalization Cluster и Adria Finance HUB финансиската платформа на Комората на Мал бизнис за вашето претпријатие можат да изработат бизнис план за реконструирање и/или реструктуирање со подготовка на целосна документација за апликација за финансирање од Развојна Банка на РСМ, Фонд за Иновации и Технолошки Развој, програми за поддршка на Министерство за Економија и финансиски анализи за поддршка на тековните и нови профитабилни активности преку достапни финансиски инструменти и справување со вонредната економска ситуација.

Нашите тимови ја подготвуваат целосната документација за изработка на апликациите во краток рок.

За организациите каде е потребно посложено реструктуирање реализираме Менторски интерни обуки и консалтинг.

ПРИЈАВУВАЊЕ

На генералниот повик може да се пријават претпријатија од сите сектори, мали, средни и големи претпријатија кои се Standard или Premium членки на Комората на Мал Бизнис.

Ве повикуваме со допис на е-маил: info@sbch.org.mk да ни доставите информации за вашите проектни концепти за реконструирање. Повикот не е временски ограничен,

Министерство за Економија - финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот информации на линкот >>>
http://www.economy.gov.mk/docs/oglasi

Фонд за иновации и технолошки развој - ФИТР
информации на линкот >>>
https://fitr.mk/#

Финансиска поддршка која ја нуди Развојна Банка на РСМ на линкот >>>
https://www.mbdp.com.mk/mk/proizvodi

Проектни концепти

Описот на предлог проктниот концепт треба да содржи спецификација или предмер на мерки за реконструкција во претпријатието кои ќе овозможат подобрување на конкурентноста на услугата/производот воедно и намалување на трошоците по единица производ/услуга.

Реконструкциите може да бидат градежни внатрешни (ентериер) или надворешни реконструкции со подобрување на енергетски карактеристики на постоечки објекти, проширување и надградба на деловни објекти за производство/услуги, набавка и имплементирање на нови машини/технологии итн.

--------------------------------------------------------------------------------------

НАРОДНА БАНКА на Република Северна Македонија

Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18)
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-odluka_za_upravuvanjie_so_krieditniot_...

Со донесените измени им се дава дополнителен простор на банките и штедилниците да им понудат поповолни договорни услови (репрограмирање) за постојните кредити на кредитокорисници – физички и правни лица. Поповолните услови може да бидат привремено одлагање на обврската за плаќање (грејс-период), пролонгирање на рокот на достасување, пониска каматна стапка, одобрување нов поповолен кредит за затворање на постоечкиот и сл.,

------------------------------------------------------------------------------------

Центарот за Финансирање и Менторска Поддршка претставува групација во рамките на Комората на Мал Бизнис на членки со приоритетна дејност: фондација, финансирање, финансиски и сметководствен консалтинг и деловен консталтинг, а со основна цел на групацијата - Менторство и поддршка на менаџментот на малите и средни претпријатија во одредување, аплицирање и имплементирање финансиски инструменти за поддршка на реализација на профитабилни проекти.
Повеќе на линк >>> http://www.sbch.org.mk/programi/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%...

-----------------------------------------------------------------------------------

Twin Green & Digital е програма за SMART специјализацијата, проекти за одржлива и зелена реконструкција во јавниот сектор, локалната самоуправа и деловниот сектор. Повеќе на линк >>> http://www.sbch.org.mk/programi/twin-green-digital

Цели на Twin Green & Digital програмата се прилагодување/реструктуриање на претпријатијата за соработка со развиените економии на партнерските земји во НАТО и ЕУ:

- Дигитализација на организациите базирана на транспарентности и следливост на информациите, подготвени за имплементација и на blockchain технологија за дополнителен ниво на безбедност за чувствителни или критични податоци во синџирот на снабдување.

- Зелена економија со зелени инвестиции

- Воспоставување на ЕСКО екосистем

- Одржливи паметни заедници со приоритетна циркуларна економија

- Транзиција на земјите од регионот кон eкономија со ниско ниво на јаглерод

--------------------------------------------------------------------------------

Adria Finance HUB го комбинира менаџментот со ризичен капитал, достапните фондови, ESCO-инвеститори, EU и интернационални донори, државни шеми за субвенционирање, обуки, менторство и консултантство во интегрирана Платформа за трансформирање на знаењето во претприемнички управуван раст и развој. Повеќе на линк >>> http://www.sbch.org.mk/platformi/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0...

---------------------------------------------------------------------------------

За организациите каде е потребно посложено реструктуирање реализираме Менторски интерни обуки и консалтинг.

1. Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање (Strategic Thinking & Team Building)
повеќе >> http://www.sbch.org.mk/content/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B...

2. Менаџмент анализа на клучни финансиски извештаи (Finance Management)
повеќе >> http://www.sbch.org.mk/content/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9F%D0%BC%D0%B...

3. Финансиски Извештаи во Excel (Finance & Controlling)
повеќе >> http://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B...

4. Инвестициски Анализи во Excel
повеќе >>
http://www.sbch.org.mk/content/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B...

5. Анализа на оправданост и буџетирање за Start-up Seed Funding

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk