Pro-Excellent Program - Лидерски потенцијали и вештини, on-line менторски сесии

Семинарот Лидерски потенцијали и вештини има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за примена на лидерски вештини за водење на вашата организација на ново ниво на реализација, мотивација и продуктивност.

ON-LINE менторски групи : Јули-Август-Септември 2020

КОЈ МОЖЕ да пријави учество ?

Семинарот се организира како интерна менторска обука и тим билдинг програма на човечките ресурси од извршниот менаџмент во организациите, со прилагодена програма на реализација. Семинарот можат да ја следат претприемачи од мали и средни претпријатија, претставници на производни и трговски претпријатија, претставници на корпоративниот менаџмент, извршниот менаџмент и раководители на тимови на компании, јавни установи, финансиски и други видови организации но и приватни лица. ProExcellent е сертифицирана тренинг програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите.

пријава и програма на линк >>> http://www.sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B...