Green MiCred Pathways Project

„Патеки за зелени микро акредитиви: надградба и обновување на вештините на нискоквалификувани возрасни за доживотно учење“ се обидуваат да обезбедат рамка за микро-акредитивни зелени вештини обезбедени од експерти од индустријата, образованието и обуката, што може да им олесни на возрасните да се оспособат/надградат во рамките на парадигмата за доживотно учење за да ги подобрат можностите за вработување.

Конкретни цели и активности:

• Спроведување на компаративна анализа на политиките за образование и обука за возрасни во земјите партнери (регионални/национални) и европски иницијативи.
• Мапирање на типографијата на новите работни области во секторите кои се однесуваат на индустријата 4.0 и 5.0.
• Идентификување на потребите за зелени вештини на индустријата, особено на ниво 4 на Европската рамка на квалификации и развој на
матрица на исходи од учењето на зелените вештини кои можат да се прошират во кратки флексибилни програми кои ќе бидат препознаени
како микро-акредитиви.
• Обезбедување алатки за проценка за возрасните да ги мапираат своите знаења, вештини и компетенции и да дадат насоки за процедурите за валидација за препознавање и советување на патиштата до усовршување и доусовршување користејќи микро-акредитиви и искуствено учење базирано на работа.
• Развивање на прогресивни и флексибилни педагошки алатки за поддршка на пристапите на настава и учење за образование и обука на
возрасни кои користат хибридно учење кое комбинира виртуелни средини за учење со искуство засновано на работа.
• Вклучете се во активности за вмрежување и споделување знаење со европските платформи и мрежи.
• Учествувајте во Европската коалиција за образование за климата за поддршка на споделување знаење, промовирање на одржливост и
вклучување во иницијативи за најдобра практика.

Проектот го адресира следново:

• Возрасни со ниско ниво на образование и обука кои се или невработени, изложени на ризик да станат невработени или имаат работно место кое не е сигурно, вклучувајќи ги економски и социјално маргинализираните заедници, барателите на азил и бегалците.
• Региони и специфични области (и рурални и урбани) кои имаат високи нивоа на економска неповолност.

Резултати:

* Истражување на постоечките политики, анализа на микро акредитиви и зелени вештини.
* Развивање на програма за обука за пилотирање, Идентификување на матрицата за микро вештини, Создавање заеднички резултати од учењето.
* Платформа која поддржува дигитално учење

Партнери:

Нашето партнерство се состои од 16 партнери од 7 европски земји (Шведска, Бугарија, Ирска, Латвија, Македонија, Шпанија, Холандија).

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

SMART DIGITALIZATION CLUSTER

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk