ФИНАНСИРАЊЕ ОДРЖЛИВИ ПРОЕКТИ - ПОВИК НА ФИТР

ПОВИК НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
аплицирање до 6 Април 2021 г.

Членките на Комората на мал бизнис кои се мали и средни претпријатија имаат можност да аплицираат за кофинансирани грантови за технолошки развој во вредност до 160.000 ЕУР по повикот на Фонд за Иновации и Технолошки Развој.

ПОДГОТОВКА НА КОМПЛЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА

„Центарот за финансирање и менторска поддршка„ и Adria Finance HUB финансиската платформа при Комора на мал бизнис на Македонија континуирано систематски ги следи достапните финансиски програми и помага на компаниите во изработка на инвестициски програми и апликации за финансирање одржливи развојни Scale-Up и Start-Up проекти од:

- Развојна Банка на Северна Македонија,
- Европската Банка за Обнова и Развој (EBRD),
- IPA фондови (local, regional, cross-border),
- IPARD програмата за поддршка на руралниот развој во Македонија,
- Interreg V,(transnational Balkan-Mediterranean Programme, interregional),
- Horizon 2020 инструментите за Мали Средни претпријатија број 9 и 11,
- Отворен фонд за југоисточна Европа за енергетска ефикасност на ГИЗ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
- фондови поврзани со т.н. Берлински Процес за WB6 земјите на Западен Балкан,
- Инвестициски Фонд Meta Group, Италија
- CMSR Center for international cooperation and development, Словенија
- Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР),
- Комерцијалните банки итн.

Поддршка во изработка на апликациите од
Smart Digitalization Cluster
https://www.youtube.com/watch?v=rTo8ncOhoXA

Погледнете го краткото видео за Европската Грантова шема 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=UfXs0BwwSc4

ПОВИК за изработка на апликации за финансирање дигитализација,реконструирање и реструктуирање 2021 г. на линк >>>
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%...