Дуални обуки и вработување - повици Декември 2019 г.

Deutsch Technische Club во соработка со металопреработувачките претпријатија: МЗТ алатни машини, Делма, Феромонт Инжинеринг, Ива Монт и Урум организира дуална обука за Машино-бравари и Опслужувачи на CNC машини. Обуката е бесплатна за евидентирани невработени лица во Агенцијата за вработување на РСМ.

ПОВИК ЗА ОБУКА И ВРАБОТУВАЊЕ МАШИНО-БРАВАРИ и ОПСЛУЖУВАЧИ НА CNC МАШИНИ - повик до 31 Декември 2019 на линкот >>> https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0...

- EUREM - European Energy Manager, ЕУРЕМ - Европски Енергетски Менаџер (меѓународен сертификат) - 11 јануари 2019 г.
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%...

- Сметководство (согласно Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) ) - пријавување со 25% попуст до 31 Декември 2019 г.
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%...

ProExcellent е програма на дуални и менторски обуки за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори. https://www.sbch.org.mk/programi/proexcellent

ДУАЛНИ ОБУКИ
(30-40% теоретска настава, 60-70% практична настава) :

- EUREM - European Energy Manager, ЕУРЕМ - Европски Енергетски Менаџер (меѓународен сертификат)

- Финансиско административен асистент (општа финансиска и правна администрација)

- Сметководство (согласно Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) )

- Медицинска и спортска масажа , (соработка со Агенција за вработување на РСМ) - реализација од Ноември 2019 г. во Катлановска Бања

- Машино-бравар, (Надзорот и сертифицирањето според Германските стандарди на дуално образование)

- Опслужувач за CNC машини, (Надзорот и сертифицирањето според Германските стандарди на дуално образование)