ESCo-SUN 2020

ОТВОРЕН ПОВИК

за проектни соработници за ESCo-SUN

Забелешка:
Повикот не е временски ограничен

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повикуваме нови членки на Комората за воспоставување на механизмите на ESCo-SUN моделот на финансирање и имплементација на техничка опрема и решенија за управување со енергијата и енергетската ефикасност. Информации за членство на линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Mreza%20za%20deloven%20uspeh_...

Ве молиме да се пријавите со пополнување на пристапницата дадена на линкот
http://sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_5.doc , која ќе ја доставите на e-mail info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077 и 070 223 б86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕSCО

„ЕSCО претставува претпријатие специјализирано за енергетски услуги, особено за решенија за енергетска заштеда на своите клиенти. Услугата најчесто претставува проектирање на енергетски ефикасни објекти, системи или инсталации и набавка, инсталација и одржување на соодветната опрема со која ќе се постигне енергетската заштеда. Енергетските заштеди, кои со активностите на ЕSCО претпријатието ќе се постигнат кај клиентот, се доволни разликата на цената на енергетските трошоци да ја исплатува имплементираната услуга и опрема за заштеда на енергијата преку кредит, лизинг или комбинации на финансиски инструменти.„

„ОДРЖЛИВИ ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ„

Приоритетни проекти за реконструкција се резиденцијалните станбени згради и објектите на локалната самоуправа и јавна администрација во „Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free).

Во „Одржливите Енергетски Објекти „ зависно од резултатите на енергетската контрола/аудит изработена од овластен енергетски менаџер во предлог проектот / елаборат за енергетски ефикасна реконструкцијата може да биде предвидена следната технологија:

· соларни панели за производство на електрична енергија за сопствени потреби на објектот кои во текот на денот и соларно зрачење овозможуваат овој „одржлив енергетски објект„ да биде и потполно енергетски независен. - зелени кровови и вертикални градини за прочистување на воздухот и заштеда на енергија на објектот
· системи за соларно засенчување
· соларен систем составен од соларни колектори и бафер
· контролиран механички систем за вентилација
· геотермална/воздух-воздух топлотна пумпа

ФИНАНСИСКИ ПРОГРАМИ

Проектните активности на „ESCo-SUN„ се насочени кон доминантните финансиски програми и институтции во WB6 регионот:

1 Европската унија преку Програмата за регионална енергетска ефикасност и Фондот за зелен раст им додели нови 50 милиони евра за финансирање на енергетски проекти на земјите од Западен Балкан - согласно со зададените цели од т.н. Берлински процес. Финансирањето е потпишано и од Европската Банка за обнова и развој, Европската инвестициска банка и Германскиот банкарски концерн KFW.

2. Проект на EBRD (Европска Банка за Обнова и Развој) Western Balkans Regional Energy Efficiency Programme (REEP Plus)
The Regional Energy Efficiency Programme (REEP) aims to unleash the potential for greater use of renewable energy and energy efficiency measures by providing a combination of financing instruments, technical assistance and policy support to create a sustainable market for energy efficiency in the Western Balkans. REEP supports energy efficiency investments in both private and public sectors http://www.wb-reep.org/eng

3. Проектна финансиска линија на Фондот за зелен раст доделен на Халк Банка Скопје The Green for Growth Fund (GGF) has lent EUR 10 million to Halkbank Skopje to increase energy efficiency (EE) in Macedonia.The GGF was initiated as a public-private partnership in December 2009 by Germany’s KfW Development Bank and the European Investment Bank, with financial support from the European Commission, the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, the European Bank for Reconstruction and Development, and the Austrian development bank OeEB. http://www.halkbank.mk/news-ns_article-ggf-10-mln-eur-loan-boosts-halkba...

4. Тековен повик на Министерство за Економија за субвенционирање на 50% од трошоците за набавка и инсталација на фотоволтаични панели за сопствени потреби - повикот е даден на линкот >>> http://sbch.org.mk/sites/default/files/javen%20povik%2C%20fotovoltaici%2...

5. Adria Finance HUB - Со програмата на Adria Finance HUB се поддржува изработката на проектна документација и финансирање на проектите со ESCO методот http://sbch.org.mk/platformi/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%...

6. ESCO-SUN Social enterprise
https://youtu.be/BWbcTsoT2dg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех

Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис

бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686

info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk