Новости

Системите за греење, вентилација и климатизација (HVAC) сочинуваат приближно 35% од вкупната енергија потрошена во станбени и деловни згради. Овие системи доколку се коминирани со топлотна пумпа достигнуваат најекомични резултати и ефикасност за греење и ладење на објектите....

Еко Вита www.ekovita.mk
Стопанска Комора на Мал Бизнис www.sbch.org.mk
Catalyst - European Vet Excellence for Leading Sustainable System and Business Transformation

Презентација на...

THE NEXT GENERATION LEADERS
New roles in a complex environment for internationally minded enterprices

Комората на мал бизнис, нуди поддршка на извозни активности и интернационализација со поттикнување на иновативен пристап на идно делување на бизнис ентитетите,...

Комората на Мал Бизнис на членките им овозможува поддршка за подготовка на проектни концепти и програми за поддршка од инвестициски и донаторски фондови за „зелени„ инвестиции, дигитализација и модернизација на деловното работење. FINPACT - мрежата на Комората применува...

На 29 Септември 2022 год. (четврток) од 11.00 часот ги покануваме заинтересираните компании и организации да учествуваат на презентација на критериумите за верификација и стекнување на сертификатот "Фер со Потрошувачот" https://...

ИЗВОЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА
ВО УСЛОВИ НА ГЛОБАЛНА ЕКОНОМСКА КРИЗА – ОПАСНОСТИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА

14 Октомври 2022 год.

Комората на мал бизнис, нуди поддршка на извозни активности и интернационализација...

Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ

ЕУРЕМ промотивно видео https://youtu.be/yDwAI97oqxs

Меѓународниот сертификат за European Energy...

Компаниите кои користат обновливи извори на енергија за сопствени потреби и имаат вишоци на произведена електрична/топлинска енергија можат ефикасно да управуваат со енергијата и да си овозможат 30-40% дополнителни заштеди во енергетските трошоци со организирање на енергетски...

Комората на Мал Бизнис е партнер во проектот Catalyst со партнери од Германија, Австрија, Португалија и Грција. Проектот ќе помогне во реализација на програмата Twin Green & Digital http://sbch.org.mk/programi/twin-...