Change Leadership Group

'Новата Нормалност" создаде потреба од лидери кои ќе ја постигнат трансформацијата во организациите кон воспоставување на новата 'business as usual' состојба. Лидерите можат да креираат нова визија, да ја наметнат, да го надминат отпорот кон промена и да го управуваат конфликтот.

Change Leadership Group https://www.sbch.org.mk/platformi/change-leadership-group е Think Tank платформа во Комората на поединци и организации кои споделуваат искуства и предлози за подобрување на општествените прилики преку позитивни промени во деловната и организациска пракса, политики и законодавство, персонални и општествени односи на поединци и групи.

Change Leadership Group иницијативи во неколку области:
- Public Voice For Positive Social Practices
- Climate Movement
- Young Energy Leaders
- European Institute for Green Economy and Sustainable Development
- Hospitality & SPA Leaders Group
- Smart Digitalization

Промотивен настан - Green social entrepreneurship на 25 Септември 2020 г.
http://www.sbch.org.mk/content/green-social-entrepreneurship

Семинар - Лидерски Потенцијали и Вештини
http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/seminari/liderskipotencijaliivestini