Финансиски Извештаи во Excel

3- 17 Јуни 2019 г. Обука во три дена (секој понеделник) од 19.30 - 21.30 часот, во Скопје.

Обуката треба да помогне во разбирање на различните пристапи за развој на влезни податоци при проекција на финансиските извештаи, да помогне во разбирање на процесот на предвидување на приходите, трошоците, приливите, одливите, средствата и изворите на финансирање и да демонстрира креирање на модел за развој на проектираните извештаи.

Пријава на линк >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Finansiski%20Iz...

http://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B...