Римските бањи и модерни SPA центри во Република Македонија

Комората на Мал Бизнис учествува на конкурсот Support to the implementation of the RCC Triple-P Tourism in SEE: Promotion, Policy, and Pilots Grants Work Programme на Regional Cooperation Council со проектниот концепт Римските бањи и модерни SPA центри во Република Македонија. Партнери во имплементација на проектот се CAIDESTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI, Napoli, Italy, Chamber of Commerce and Industry of Stajerska, Maribor, Slovenia, Green House, Montenegro, Austrian Institute of Excellence, Abania, а фокусот на реализацијата е во општина Кочани и Источниот Плански Регион каде ќе се изврши мапирање на археолошките локалитети кои содржат римски бањи, нивна промоција во регионалната и национална туристичка понуда, и изработка на студија за промоција на постоечките и изградба на модерни SPA центри со користење на енергетскиот потенцијал на геотермалните извори во регионот. Се повикуваат постоечките угостителско-хотелски капацитети , производители на прехранбени производи, локални туристички водичи и други засегнати страни да соработуваат со проектниот тим во реализација на проектните активности кои ќе доведат до промоција на туристичкатапонуда за културен (археолошки) и модерен SPA туризам во регионот.