Проекти на Комората на мал бизнис за поддршка на информатичко општество

Согласно програмските определби Стопанската комора на мал бизнис на РМ во соработка со интернационалната групација Meta-Group www.meta-group.com им помага на регионалните јавни организации да дизајнираат, да ги подобрат и имплементираат програмите за поддршка за иновации, претприемништво и трансфер на технологија.

Проектни поднесени во Министерството за информатичко општество и јавна администрација за поддршка на информатичко општество:

1. Интернационализација на програми за ИТ истражување и развој со иницирање институционални реформи во системот на истражување и развој

2. Студија за воспоставување Глобална Иновативна Платформа за поддршка на развој на инкубатори и акцелератори со инвестициски фондови и финансиски инструменти на ризичен капитал за поддршка на развојот на ИКТ start-up и spin-off компании и проекти

Повеќе http://www.sbch.org.mk/platformi/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%81-hub