Менаџмент анализа на деловни финансиски извештаи

Сметководствените и финансиските анализи ќе ви помогнат вие и вашиот тим да ги управувате основните финансиски активности и да донесувате подобри, попрофитабилни одлуки.

Обуката може да се реализира како тим билидинг програма/интерна обука или менторска програма во термини по договор. Интерни менторски групи од 30 Април 2020, отворена група (доколку има услови)

Програма:
- Биланс на успех,
- Биланс на состојба,
- Cash flow анализа

Менторска група ќе се реализира со пет предавања по 120 мин. во термини по договор.
Тим билдинг програмата се реализира како интензивна викенд (петок-недела) тим билдинг програма или класична програма со 2 предавања во сабота од 10.00-15.00 часот.Отворена група се реализира со 5 предавања во четврток од 17.30-19.30 часот.

https://www.sbch.org.mk/content/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9F%D0%BC%D0%...