Конференција на Мрежа на енергетски заедници - 12 Април 2024

Комората на Мал Бизнис е членка на Македонската мрежа на енергетски заедници и експертите - енергетски менаџери од EUREM Alumni MK при Комората се активни учесници на проектот “Ностра Нова Домус – поддршка за енергетски заедници” и техничка поддршка на енергетските задруги во МК.

Завршната конференција на проектот се одржа во петок 12 Април 2024 година во Хотел Панорамика во Скопје.

Ги повикуваме вашите претпријатија да се вклучат партнерски во иницијативите за формирање на локални енергетски заедници за воспоставување на долгорочни ESG зелени општествено одговорни програми и декарбонизација со инвестиции во обновливи извори на енергија односно намалување на јаглеродниот отпечаток прикажан во компаниските завршните извештаи за одржливост - sustainability reports согласно меѓународните сметководствени стандарди IFRS 1 и IFRS 2 со завршната сметка за 2024 година.

За повеќе информации за подготовка на План за намалување на јаглероден отпечаток за вашата компанија вклучувајќи инвестиции во енергетски заедници, подготовка на CBAM извештаи, ESG/ESRS извештаи, LCA - Life Cycle Assessment of Carbon Emission и GHG Protocol - проценка на јаглеродни емисии контактирајте не на дадените контакти.

Eco-En Code Academy
https://www.eco-encode.com/

Eco-En Code - a platform for promoting, establishing and certifying green socially responsible projects and sustainable business practices of companies and organizations

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entreprenurship Chamber - business sucess network

тел. +389 2 244 8077,
+ 389 70 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk