Компресорски постројки - оптимизација и реконструкција - 8 Февруари 2020

„Oптимизација и реконструкција на компресорски постројки„ ќе се организира во рамките на EUREM обуката во Скопје на 8 Февруари 2020 година.

Теми кои ќе се обработат на семинарот:

1. Систем за компримиран воздух:
• Компресори
• Подготовка (филтрирање, сушење)
• Дистрибуција
• Контрола
2. Анализа на компресор
• Собирање на фактички податоци
• Специјални параметри
• Идентификација на волуменот на системот
3. Оптимизација на компримираниот воздух
• Работење
• Потребни предуслови
• Потенцијал
• Пресметка
• Потенцијал на вкупната заштеда
• Заштеди во одделни области
• Споредба на системите за компримиран воздух
4. Пресметка на загубите при прокапување
5. Пресметка на режимот во мирување
6. Пресметка на опсегот на притисокот во мрежата
7. Пресметка на оптимизацијата на нивото на притисок
8. Пресметка на обновувањето на топлината
9. Пресметка на реконструкцијата на постројката (замена на компресорот)
10. Пресметка на ефикасноста на трошоците
11. Студија на случај

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти. Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата, која ќе ја доставите на e-mail info@sbch.org.mk

Здружение за енергетска ефикасност EUREM MK
Стопанска Комора на Мал Бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk