Втора Седница на Здружение за енергетска ефиканост ЕУРЕМ МК

На 18 Март 2017 год. се одржа Втората Седница на Здружението за енергетска ефикасност ЕУРЕМ МК. На седницата е избран Управен Одбор кој си даде задача да ја комплетира програмата на работа на здружението и поактивно да работи во промовирањето на енергетската ефикасност во Македонија. ЕУРЕМ МК е „алумни„ здружение на сертифицираните EUREM - Европски Енергетски Менаџери во Македонија - формирано е во 2014 годи. со првата генерација на учесници на EUREM програмата. ЕУРЕМ МК е дел од мрежата на EUREM Consortium со партнери во над 40 земји во Европа, Азија, Африка и Јужна Америка, со седиѓте во Индустрискта Стопанска Комора на НИнберг, Германија.