ProExcellent

ProExcellent е програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори.

- Деловен Администратор (правно-финансиска и HR обука)

- Управување со работните односи на HR (права и обврски на човечките ресурси)

- Деловна организација и финансии (Општа правна, финансиска и кадровска HR администрација)

- Сметководство (комплетна обука за финансиско и материјално сметководство)

- Финансиски извештаи во Excel (анализа на финансиски извештаи, прогноза на годишни приходи,
прогноза на финасиски извештаи)

- Активна Продажба (Team Building & HR Networking)

- Лидерски потенцијали и вештини (Team Communication & HR Management)

- Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање (Strategic Thinking & Team Building)

Повеќе информации за програмите на семинарите и обуките од програмата на линкот https://www.sbch.org.mk/events-page