(EUREM) Енергетски Менаџмент на Системи - EnMS , 22 Декември 2018

Воспоставениот систем за енергетски менаџмент значително ќе влијае врз потрошувачката на енергијата.Подобрувањето на енергетските перформанси може да предизвика брзи бенефити во организацијата. Како последица организацијата има позитивен придонес кон намалување на искористувањето на природните ресурси, што во глобални рамки може да претставува намалување на загадувањето и другите пропратни ефекти.

Семинарот Енергетски Менаџмент на Системи (EnMS) , ќе се реализира на 22 Декември 2018 , воедно и воведно предавање на 6-тата ЕУРЕМ обука.
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%...