DIGITAL GREEN MARKETING & GREENITY.NET

DIGITAL GREEN MARKETING е програма на GREENITY.NET за воспоставување на дигитални маркетинг и продажни системи во компаниите и организациите кои имаат воспоставени системи за зелена општествена одговорност , поддржуваат општествено одговорни проекти и деловни практики, продаваат и/или произведуваат социјално одговорни производи и услуги.

Програмата за DIGITAL GREEN MARKETING се реализира со поддршка од Geton екосистем и неговите платформи:

- Geton ledger blockchain,
- Geton community,
- People Share,
- Geton Investments,
- Geton wallet

и

- CarbCoin платформа со токенизирана сопственост за crowdfunding на еколошки проекти, зелени инвестиции и одрливи проекти во компаниите и заедниците , креирање вредност преку личен ангажман или компаниски програми со социјален импакт во заедницата.
повеќе на линк >>> https://geton.support/

Дигиталните решенијата за маркетинг и социјални продажни системи се воспоставуваат согласно потребите на компаниите и организациите и согласно законските решенија кои се однесуваат на:
- Закон за платежни услуги и платни системи - PIS (payment initiation service) — фасилитација на онлајн плаќања од специјализирани компании преку платформа помеѓу трговецот и потрошувачот. (плаќања без употреба на кредитна картичка или банкарска сметка)
- Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам - легализација и регулација на токенизација на услуги/дигитални добра со дигитални записи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОМОТИВНИ НАСТАНИ

6 Февруари 2023 г. и 23-25 Март 2023 г. Хотел Млавске Терме - Бања Ждрело, Србија

GREENITY.NET & FINPACT мрежата во соработка со Geton платформата на 6 Февруари 2023 год. и 23-25 Март 2023 г. во Хотел Млавске Терме - Србија ги повикува заинтересираните поединци, организации и компании за учество на семинар за crowd-funding инвестициска платформа на CarbCoin за токенизација на маркетинг системот за поддршка на продажбата во компаниите.

Пријавување и повеќе информации на тел. 075 282 348 и на линк >>>
http://www.sbch.org.mk/novosti/finpact-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GREENITY.NET
Green Community Network
http://www.sbch.org.mk/platformi/greenitynet

GREENITY.NET е мрежа на организации кои испорачуваат широк опсег на програми и услуги за животната средина и одржлив развој. GREENITY.NET е зелена заедница фокусирана на проекти и политики кои даваат приоритет на зелената/сината инфраструктура, зелената енергија, зелениот транспорт и одржлив развој.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk