МОТИВАЦИЈА и ПРОДУКТИВНОСТ

Секојдневните лични и деловни практики наложуваат зголемена продуктивност и мотивираност на сите извршни и раководни човечки ресурси во компаниите и организациите.

Лидерство со човечките ресурси

Менаџерите бараат од нивните вработени да исполнат специфични стандарди, но подобрувањето на продуктивноста вклучува работа на вредностите во компанија како што се кредибилитет, интегритет, ефикасност и лидерство.

Лидерските вештини на менаџментот и раководното ниво во компаниите континуирано се надоградуваат и прилагодуваат на актуелните проектни потреби и развојните чекори на компанијата.

Нашите менторски програми ќе ви овозможат трансформација на личниот лидерски капацитет за да практикувате лидерски модел соодветен на вашиот карактер и видот на организацијата во која работите.

"Лидерски Потенцијали и Вештини" - интерни и отворени групи
Team Communication & HR management development
16 Февруари 2023 г. секој четврток 17.30 часот - отворена група

програма на линк >>> http://sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0...

- креирање одржливи системи и бизнис трансформација
Project Catalyst - https://projectcatalyst.eu/

- Претприемништво и социјален импакт
https://sbch.org.mk/programi/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%...

За дополнителни информации погледнете ги дадените линкови.
Договорете состанок и менторска програма - контактирајте на дадените телефони и e-mail контакти.

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk