Европски Систем и Национални Норми

Заради успешно воспоставување на политиките за раководење со човечките ресурси, врвниот менаџмент и одговорниот менаџмент за човечки ресурси во организациите потребно е да ги знае и да ги применува законите кои го дефинираат трудовото право, заштита при работа на работниците и законот за здравје и безбедност при работа.

Семинарот „Работни односи на човечките ресурси„ ќе се одржи во шест предавања (вторник) од 17.30 - 19.30 часот, во Скопје. Програма на линкот https://www.sbch.org.mk/content/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%...