Статут

СТАТУТ НА СТОПАНСКА КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС

l.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Стопанската комора на мал бизнис (во натамошниот текст: Комора) е деловно-стручна асоцијација, која ги усогласува, застапува и штити интересите на своите членови - правни лица со седиште во Република Македонија кои вршат дејност, односно се запишани во соодветен регистар.

Член 2

Комората има својство на правно лице со права, должности и одговорности утврдени со закон и овој Статут. Името на Комората е: Стопанска комора на мал бизнис Скратено име е: КМБ Седиштето на Комората е во Скопје, ул.бул.Јане Сандански 113

Член 3

Основачи на комората се првите членови Членови на комората се основачите и други членови кои ќе пристапат и ќе дадат изјава дека се согласуваат со актите и работењето на комората. Членувањето во комората се остварува со потпишување на пристапница. Членувањето во комората престанува со истапување од Комората, бришење од трговскиот регистар, смрт на физичкото лице и со исклучување од членство.

Член 4

Во остварувањето на целите и задачите во врска со членувањето на Комората, непосредно преку облиците на организирање и работење или посредно преку органите на Комората, имаат право и обврска, особено: да управуваат со работите на Комората, да ги избираат органите на Комората и да вршат надзор над нивната работа ; да покренуваат иницијативи за донесување и да изградуваат мислења по предлози закони и други прописи и мерки од областа на стопанството, развојната и економската политика ; да користат потребна стручна и друга помош во врска со нивното работење, како и услугите кои ги врши Комората ; меѓусебните спорови и случаите на повреди на добрите деловни обичаи во работењето, првенствено ги решаваат пред судовите при Комората; во своето делување во рамките на коморската организираност и активности да се придржуваат кон одредбите на овој статут, општите акти и одлуките на органите и на облиците на организирање и работење во рамките на Комората.

Член 5 Комората е самостојна и независна организација, со својство на правно лице.

Член 6 Комората има печат со тркалезна форма и штембил во правоаголна форма, кои што ги содржат називот и седиштето на Комората. Комората има заштитен знак.

Член 7 Комората е непрофитна организација која неможе да врши трговска или стопанска дејност. Ако во работата на Комората се оствари добивка, таа мора да биде употребена исклучиво за поддржување на целите и задачите за кои таа е основана. Комората за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Член 8 Работењето на Комората е јавно. Јавноста во работата на Комората се обезбедува во согласност со законот и овој Статут.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА

Член 9 Комората се организира и работи заради унапредување на пазарното стопанство, претприемништво и поттикнување на конкурентноста кај нејзините членови. Во остварувањето на целите од став 1 на овој член, Комората ја насочува својата работа кон:

 • застапување на заедничките интереси на членовите на Комората; искажување на интересите на членовите на Комората пред надлежните државни органи и институции, посебно во подготвувањето на стопанското законодавство, мерките и механизмите на стопанскиот систем и економската политика и утврдувањето на макроекономската и развојната политика, како и давање иницијативи за подготовки на законските и други прописи од областа на стопанството;
 • обезбедување деловно стручни услуги за потребите на членството ; давање стручни совети, информации и помош заради подобрување на резултатите на работењето на членовите на Комората, поттикнување на слободната бизнис иницијатива, соработка и конкурентност ;
 • давање стручна помош на членовите на Комората во развојот на одделни дејности, усвојувањето на современи технологии и методи на работење, поттикнување на истражувањата и развојот на техничко технолошките достигнувања, унапредувањето на квалитетот и стандардите на производите и сл. промовирање на развојот и можностите на македонското стопанство на локално, регионално, национално и интернационално ниво; поттикнување на инвестициите на македонското стопанство, особено привлекување на странски инвестиции;
 • делување на Комората, односно облиците на организирање и работење во нејзините рамки како задолжително, неутрално место и форум за консултирање на бизнисот за сите прашања од интерес на микро, мали и средни претпријатија; унапредување и промовирање на бизнис климата во земјата ; соработка со Владата, соодветните министерства и другите институции за сите прашања од интерес на стопанството или за одделни членови на Комората ;
 • усвојување и предлагање на усогласени мислења и ставови на членовите на Комората во врска со подобрувањето на условите за работење на стопанството ; учество во утврдувањето на јавното мислење и политика за економските и системските прашања на локално, регионално и национално ниво ;
 • учество преку членувањето во Меѓународната трговска комора, Асоцијацијата на европските трговски и индустриски комори Еуроцхамберс и други асоцијации, во конципирањето и презентирањето на заедничките ставови по прашањето од меѓународен карактер, посебно економските прашања во рамките на Европската заедница утврдување на ставови и мислења на стопанството за економската политика и законодавството на национално, регионално и локално ниво ;
 • поттикнување и развој на стопанската соработка со странство, со посебна насоченост кон промоцијата на стоките и услугите, економската пропаганда, организирањето саеми и изложби, стопански делегации и сл. застапување на интересите на членовите на комората по прашања од економско социјален карактер ;
 • обезбедување и размена на информации за значајни податоци од домашната и светската економија, особено за системската регулатива од интерес за стопанството, развојните проекти, потенцијалите и можностите за соработка и инвестирање во Република Македонија, размена на стоки и услуги, електронската комерција, промоција на македонската економија во светот, глобалните економски текови и интегрирањето на светските бизнис центри и сл. организирање и поттикнување соодветни облици за перманентно функционално образование и иновација за значењата на раководни кадри, како и на други стручни кадри ;
 • поттикнување на членовите на Комората за преземање на активности од областа на заштитата на животната средина, подобрување на квалитетот на работењето, стандардите и другите задачи во интерес на стопанството, особено за малите и средните претпријатија ;
 • утврдување и негување на добрите деловни обичаи, развивање на деловниот морал и утврдување правила на деловното однесување на членовите на Комората во меѓусебните односи и во односите спрема трети лица и на пазарот ;
 • давање стручна помош преку медијација или преку арбитража во решавање на меѓусебните спорови меѓу членовите на Комората и на споровите со трети лица ;
 • непосредно или преку ангажирање надворешни експерти, давање стручна помош на одделни членови на Комората пред јавните и државните институции и судовите и сл;
 • поддршка и давање препораки за членовите на Комората при воспоставување бизниси, особено во странство ; вршење други работи од интерес за членовите на Комората ;

За остварување на дејности на Комората од став 1 на овој член, Комората може да основа трговски друштва или други форми на вршење услуги на членовите на Комората, како и да ангажира научни и стручни организации и експерти. Член 10 Комората може да врши одредени јавни овластувања, односно да издава уверенија и други исправи што произлегуваат од овластувањата кои државата и ги доверила со закон или акт на надлежен државен орган, со цел да се поедностави нивното добивање, во функција на работењето на стопанските субјекти.

Член 11 Комората издава уверенија, потврди и други исправи за прашања од својата дејност за кои води евиденција и потврдува одредени факти кои нејзините членови ги користат во своето работење во земјата и во странство.

III. УПРАВУВАЊЕ СО КОМОРАТА И ОРГАНИ НА КОМОРАТА

Член 12 Членовите на Комората управуваат со Комората непосредно преку свои претставници во облиците на организирањето и работење и други форми на организирање во рамките на Комората и посредно преку органите утврдени со овој статут или друг акт на Комората.

Член 13 Секој член на комората самостојно го определува и овластува својот претставник во соодветен облик на организирање и работење и другите форми на организирање во рамките на Комората. Облиците на организирање и работење самостојно ги избираат нивните органи, на начин и според критериуми утврдени со нивните правила. Облиците на организирање и на работење во рамките на Комората вршат избор на нивните претставници во Собранието на Комората на начин и според критериуми утврдени со овој статут и со одлука на Собранието на Комората.

Член 14 Претставниците во облиците на организирање и работење во рамките на Комората работат според насоките на членовите на Комората што ги определиле, а членовите на органите на Комората се одговорни пред облиците на организирање и работење што ги избрале. При гласањето за одлуки, заклучоци и други акти, како и при утврдување на заедничките ставови, претставниците, односно членовите на органите се должни да се придржуваат кон насоките и упатствата на оние субјекти што ги определиле и на облиците на организирање и работење што ги избрале и при тоа да ги уважуваат интересите на секој субјакт поединечно, на соодветната дејност и на стопанството во целина.

Член 15 Органите на Комората се: Собранието, Управниот одбор, Надзорниот одбор и претседателот на Комората.

1. Собрание на Комората

Член 16 Собранието на Комората е највисок орган на Комората. Собранието на Комората има 41 членови. Членови на Собранието на Комората се избираат за време од 5 години, со можност за повторен избор.

Член 17 Собранието на Комората: - ги донесува статутот на Комората и неговите изменувања и дополнувања;

 • ја донесува годишната програма за работа и финансискиот план на Комората;
 • го усвојува извештајот за спроведувањето на годишната програма за работа и финансискиот план на Комората;
 • ја утврдува висината на придонесот на Комората и критериумите за измена на утврдените придонеси;
 • ги утврдува групациите според дејностите и регионалните комори во рамките на Комората;
 • ги утврдува критериумите и висината на средствата потребни за работа на групациите според дејности и на регионалните комори;
 • ги утврдува критериумите и начинот на избор и разрешување на органите на Комората;
 • го избира и разрешува претседателот на Комората; - ги избира и разрешува членовите на Управниот одбор и членовите на Надзорниот одбор,
 • распишува избори и ги утврдува критериумот и начинот на избор на претставници (членови) на Собранието на Комората од групациите според дејности и од регионалните комори;
 • разгледува и утврдува ставови за значајни прашања на стопанскиот систем, развојната и тековната економска политика ;
 • утврдува ставови, заклучоци и иницијативи по прашања од интерес на членовите и ги доставува до надлежните државни органи и институции ;
 • утврдува иницијативи за подготовки на законски и други прописи од областа на стопанството ;
 • утврдува мерки и активности за поттикнување на инвестициите, особено на странските инвестиции во македонското стопанство ;
 • предлага мерки и утврдува активности за унапредување и промовирање на бизнис климата во земјата ;
 • утврдува мислења и ставови на Комората за подобрување на условите за работење на стопанските субјекти и за другите прашања од дејноста на Комората ;
 • донесува други одлуки и врши други работи во согласност со овој статут и другите акти на Комората ;

За вршење на одредени работи од својот делокруг , Собранието може да формира постојани или повремени работни тела.

Член 18 Собранието на Комората работи на седници. Седниците на Собранието ги свикува и на нив претседава претседавачот на Собранието. Претседавачот на Собранието се избира за време од 5 години. Собранието одржува седници најмалку два пати во текот на календарската година, заради донесување на годишна програма за работа и на финансискиот план, односно за усвојување на извештаите за извршување на истите, како и по потреба , по заклучок на Управниот одбор или на Надзорниот одбор или по предлог на групација според дејноста, односно регионалната комора.

Член 19 Собранието на Комората може полноправно да работи доколку се присутни мнозинството од вкупниот број членови на Собранието, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови на Собранието, од кои 2/3 од присутните членови треба да се основачи на комората. Статутот на Комората и неговите измени и дополнувања, годишната програма за работа и финансискиот план и извештајот за спроведување на годишната програма за работа и на финансискиот план Собранието ги донесува со двотретинско мнозинство гласови од присутните членови на Собранието, од кои 2/3 од присутните членови треба да се основачи на комората. 2. Управен одбор на Комората

Член 20 Управниот одбор на Комората е орган на управување на Комората. Управниот одбор има претседател и 6 членови (вкупно 7 членови). Претседател на Управниот одбор, по функција е претседателот на Комората. Членовите на Управниот одбор се избираат од редот на претставниците на членовите на Комората, експерти и познати стопанственици. Членовите на Управниот одбор се избираат за време од 5 години, со можност за повторен избор.

Член 21 Управниот одбор: - ги утврдува предлозите на актите што ги донесува Собранието на Комората и ги подготвува неговите седници; - усвојува заклучоци за свикување седници на Собранието на Комората ;

 • ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието на Комората;
 • донесува одлуки во врска со спроведувањето на програмата за работа, финансискиот план и други акти на Собранието на Комората ;
 • дава иницијативи за донесување на закони и други прописи и акти кои се од интерес на стопанството;
 • го именува претседателот, заменик претседателот и арбитрите на Постојниот избран суд - Арбитража, претседателот, обвинителот и судиите на Судот на честа;
 • го именува и разрешува извршниот директор на Комората ;
 • ги донесува актите со кои се уредува работењето на Стручната служба на Комората, раководењето со нејзиното работење, работниот однос на работниците и други општи акти на Стручната служба;
 • го утврдува надоместокот за услугите на Комората при вршењето на јавните овластувања и за стручните и другите услуги што ги дава Комората;
 • донесува други одлуки во врска со примената на Статутот на Комората, на програмата за работа и на финансискиот план, доколку прашањата не се во надлежност на Собранието на Комората;
 • одлучува и врши други работи утврдени со Статутот на Комората или со акти донесени од Собранието на Комората;

За извршување на одредени работи од неговиот делокруг, Управниот одбор може да формира постојни или повремени работни тела. Управниот одбор поднесува до Собранието на Комората извештаи за работењето на Комората и за својата работа, најмалку еднаш годишно.

Член 22 Управниот одбор работи на седници, што се одржуваат по потреба. Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот на Комората, во својство на претседател на Управниот одбор.

Член 23 Управниот одбор на Комората може полноправно да работи доколку се присутни повеќе од половина членови на Управниот одбор, а одлуките за прашањата од својата надлежност ги донесува со мнозинство гласови на присутните членови. Управниот одбор на Комората со мнозинство гласови на членовите на Управниот одбор ги утврдува предлозите на актите кои Собранието на Комората ги донесува со 2/3 мнозинство гласови на присутните членови.

3. Надзорен одбор на Комората

Член 24 Надзорниот одбор на Комората има претседател и 2 члена (вкупно 3 членови), кои се избираат од редот на претставниците на ќленовите на Комората. За членови на Надзорниот одбор може да бидат избрани и експерти во областа на материјално-финансиско работење. Членовите на Надзорниот одбор се избираат за време од 4 години, без право на повторен избор. Член на Надзорниот одбор не може да биде: претседателот на Комората, член на Управниот одбор, извршен директор на Комората и лица со конфликт на интереси.

Член 25 Надзорниот одбор врши надзор над законитоста на финансиско материјалното работење на Комората и за утврдената состојба го известува Собранието на Комората најмалку еднаш годишно. Надзорниот одбор е должен најмалку еднаш годишно да спорведе постапка за ревизија од независно ревизорско друштво.

4. Претседател на Комората

Член 26 Претседателот на Комората ја застапува и претставува Комората, раководи со нејзините работи и ги извршува одлуките и заклучоците на другите органи на Комората и е одговорен за законитоста на работењето на Комората. Претседателот на Комората во вршењето на работите од став 1 на овој член донесува одлуки и презема мерки и активности во согласно со статутот, програмата за работа и финансискиот план, односно со одлуките, заклучоците и другите акти на другите органи на Комората. Претседателот на Комората се избира од редот на претставници на членовите на Комората, експерти и признати стопанственици. Претседателот се избира за време од 5 години, со можност за уште еден мандатен период. Член 26 a Комората има извршен директор кој ја застапува во имотните и други правни работи, раководи и ја организира работата на стручната служба, донесува одлуки во врска со работниот однос на работниците во стручната служба и во извршувањето на општите акти на стручната служба и врши и други работи во согласност со закон и актите на комората. Извршниот директор го организира подготвувањето и одржувањето на седниците на Собранието и на Управниот одбор на Комората. ОБЛИЦИ НА

ОРГАНИЗИРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ И ДРУГИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ ВО РАМКИТЕ НА КОМОРАТА

1. Групација според дејност

Член 27 Групација според дејност, односно дејности е стручен облик на организирање и работење во рамките на Комората преку кој членовите на Комората самостојно одлучуваат и вршат работи и задачи од интерес за соодветната дејност, односно дејности.

Член 28 Групацијата според дејност, односно дејности се организира од членовите на Комората распоредени во определена дејност, односно дејности на стопанството. Собранието на Комората го утврдува вкупниот број на групациите во Комората. Секој член на Комората непосредно се поврзува во една групација, во зависност од регистрираната дејност која е доминантна во неговото работење, односно според интересот што се остварува во соодветната групација. Секој член на Комората, доколку има интерес, покрај во матичната групација, може да се поврзе и да учествува во работата и на друга групација.

Член 29 Членовите на Комората учествуваат во работата на групацијата преку свои постојани или повремени претставници. Групацијата работи на пленарни седници, на кои можат да учествуваат претставници на сите членови на групацијата.

Член 30 Групацијата според дејноста работи непосредно на остварувањето на целите и задачи на членувањето на Комората, а особено:

 • разгледува прашања во врска со унапредување на работењето и решавањето на тековните проблеми во дејноста ;
 • иницира или утврдува мерки, планови и програми за развој на дејноста ;
 • ги усогласува пројавените спротивнодти и различни интереси во рамките на дејноста ;
 • усвојува заклучоци и предлага мерки од интерес на дејноста, имајќи ги предвид и интересите на стопанството во целина ;
 • ги согледува и утврдува заедничките интереси на членовите на Комората од дејноста, како и пројавените спротивности во однос на други дејности и дава предлози за нивно усогласување, односно надминување ;
 • покренува иницијативи за донесување и разгледување предлози на закони и други прописи, дава мислења и предлози по прашања од членовите на Комората од соодветната дејност и стопанството во целина ;
 • иницира и остварува соработка по прашања од заеднички интерес, со членовите од Комората од други групации во рамките на Комората и меѓународна економска соработка, во согласност со програмските активности и општите акти на Комората ;
 • врши други работи од интерес на членовите, во рамките на надлежностите на Комората ;

Организацијата и начинот на работењето на групацијата се уредува со правила, во согласност со одредбите од овој статут.

Член 31 Групациите меѓусебно соработуваат по прашања од заеднички интерес. Заради координирано дејствување по прашањата од заеднички интерес, управните одбори на две или повеќе групации можат да одржуваат заеднички седници. Доколку за некое прашање од заеднички интерес на групацијата не се постигне согласност на две или повеќе групации, то прашање, заради конечно заземање став, се упатува до Управниот одбор на Комората, со образложени ставови на соодветните групации.

Член 32 Групацијата има Управен одбор, како орган на управување. Членовите на Управниот одбор се избираат на пленарна седница на групацијата, од редот на претставниците на членовите на групацијата.

2. Регионална комора

Член 33 Регионалната комора е облик на територијално организирање и работење во рамките на Комората преку чие функционирање се обезбедува децентрализација на коморските задачи и активности и самостојно одлучување на членовите на Комората за работите и задачите од особено значење за регионот за чие подрачје е организирана. Регионалната комора може да се организира за две или повеќе општини, а вкупниот број регионални комори во рамките на Комората го утврдува Собранието на Комората.

Член 34 Регионалната комора , особено : - разгледува прашања во врска со унапредувањето на производството, прометот и стопанските услуги и тековните проблеми на стопанството на регионот за кој е организирана ;

 • го реализира децентрализирањето на коморските задачи и активности во рамките на регионот ;
 • разгледува предлози и иницира донесување акти од надлежност на органите на Комората ;
 • разгледува прашања и иницира предлози за развој на претприемништвото во регионот ;
 • учествува во утврдувањето на развојните и структурните приоритети на регионот, особено во конципирањето ставови и предлози на стопанисување на просторот, екологијата, развојот на стопанската инфраструктура (локални патишта, енергетика, комунални работи, транспорт и сл.)
 • иницира постапки за донесување прописи и мерки од областа на стопанството, од интерес за стопанството во регионот за кој е организирана или за стопанството на земјата ;
 • врши деловно стручни и инфраструктурни услуги од интерес на стопанството во регионот ;
 • иницира и остварува соработка по прашања од заеднички интерес со членовите на комората од соседните региони или со регионални комори од други земји, во согласност со програмските активности и општите акти на Комората - ги усогласува пројавените спротивности и различни интереси меѓу членовите на Комората во регионот
 • врши други работи од интерес на членовите, во рамките на надлежностите на Комората

Организацијата и начинот на работењето во регионалната комора се уредува со правила, во согласност со одредбите на овој статут.

Член 35 Регионалната комора има Управен одбор како орган на управување. Членовите на Управниот одбор се избираат на пленарна седница на регионалната комора, од редот на претставници на членовите на Комората од подрачјето на регионалната комора. Други форми на организирање и работење Член 36 Во рамките на Комората може да се организираат и да дејствуваат секции, одбори и други форми на организирање и работење, заради ефикасно остварување на специфични интереси во рамките на одредено подрачје, дејност и слично, во согласност со овој статут. Одлуката за организирање и за дејствување, односно за начинот на обезбедување средства за работа на формите на организирање и работење од став 1 на овој член може да донесе Управниот одбор на Комората, доколку се работи за нивно организирање на ниво на Комората, групација според дејноста, односно регионална комора, доколку се работи за нивно организирање на ниво на дејност, односно регионална комора, или одделни стопански субјекти - членови на комората, доколку се работи за нивни специфични интереси.

СОРАБОТКА НА КОМОРАТА СО ДРУГИ СУБЈЕКТИ

Член 37 Во рамките на целите и задачите утврдени со закон и овој статут, комората соработува со надлежните државни органи, органите на локалната самоуправа и со други институции, особено при утврдувањето на стопанскиот систем, развојната и економската политика, покренувањето иницијативи за донесување на закони и други прописи од областа на стопанството и други прашања од интерес на стопанството.

Член 38 Комората соработува со стопански комори и други соодветни национални и меѓународни стопански асоцијации и други институции во странство, преку институционализирани и други форми на соработка, заради унапредување на стопанската соработка и развивање на економските односи со странство. Соработката со коморите и другите асоцијации и институции во странство се остварува преку непосредни контакти, размена на информации, мешовити комори, бизнис совети, заедничко организирање на општо стопанска и туристичко информативна пропаганда, саеми, изложби и други промоциски активности, бизнис посети, воспоставување надворешно трговска мрежа, деловно поврзување и информирање и сл. Асоцијативни членови на Комората може да бидат стопански субјекти од други држави од регионот. Комората може да се здружува заедно со други комори во сојузи или друг облик на поврзување и здружување. За заедничко унапредување на својата работа и активности, за усогласување на посебните и заедничките интереси со други комори во областа за која се основани, за остварување на други прашања од заеднички интерес, за обезбедување на единствен професионален интерес на стопанските комори и другите облици на поврзување на стопанските субјекти во односите со државните органи и меѓународната заедница , Стопанската комора на мал бизнис може да склучи Договор за соработка. Во Договорот за соработка меѓусебно ќе се дефинираат начините за постигнување на целите на Договорот за соработка.

VI. ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА

Член 39 Општи акти на Комората се: Статутот, правилници, одлуки, заклучоци, препораки, ставови и мислења и други општи акти, што во согласност со закон и овој статут ги донесуваат Собранието, Управиот одбор и другите органи и облици на организирањеи работење во рамките на Комората.

Член 40 Предлог за донесување на Статут на Комората, односно за негови изменувања и дополнувања може да утврди Управниот одбор, а иницијатива за нивно донесување може да покрене Надзорниот одбор, претседателот на Комората и облиците на организирање и работење во рамките на Комората. Иницијативата за донесување, односно изменување и дополнување на Статутот ја усвојува Управниот одбор на Комората, кој го утврдува текстот на нацртот на статутот, односно одлуката за изменување и дополнување на Статутот и го утврдува начинот на водење и времето на траење на јавната расправа.

Член 41 Статутот и другите општи акти на Комората се објавуваат во гласилото на комората и на веб порталот на Комората, во рок од три дена од денот на нивното објавување. Статутот на Комората и другите правни акти влегуваат во сила од денот на нивното објавување на начинот утврден со став 1 на овој член.

VII. ПОСТОЈАН ИЗБРАН СУД - АРБИТРАЖА ПРИ КОМОРАТА

Член 42 При Комората постои постојан избран суд - Арбитража, како независен орган.

Член 43 Постојаниот избран суд - Арбитража може да решава за меѓусебните деловни спорови меѓу членовите на Комората, меѓу членовите на Комората и трети лица, како и меѓу други правни лица од земјата и од странство, ако странките ја договорат надлежноста на овој суд. Одлуките на Постојанио избран суд - Арбитража се конечни и имат сила на правосилна пресуда.

Член 44 Надлежноста, составот и организацијата на Постојаниот избран суд - Арбитража и постапката по предметите од неговата надлежност се уредуваат со општ акт што го донесува Собранието на комората.

VIII. СУД НА ЧЕСТА ПРИ КОМОРАТА

Член 45 При Комората постои Суд на честа, како независен орган. Судот на честа одлучува за случаи на повреда на добрите деловни обичаи во работењето, како и за случаи на повреди со кои се нарушуваат принципите на пазарното стопанство, за случаи на неизвршување на обврските на членовите на Комората и за други повреди на одредбите на овој статут и другите акти на органите, телата и облиците на организирање и работење на Комората, од страна на членовите на Комората, доколку со закон или друг пропис за одделна повреда не е утврдена надлежност на друг орган. Како повреда на добрите деловни обичаи се сметаат, особено:

 • постапките на членовите на Комората со кои, спротивно на добрите деловни обичаи се нанесува штета на граѓани, на правно лице или на Република Македонија, општините, односно Градот Скопје ;
 • злоупотреба во прометот на стоки;
 • нелојална конкуренција;
 • спогодување со цел за постигнување монополска и други повластени положби на пазарот;
 • ставање во промет стоки без декларација или со неточна декларација;
 • неосновано одбегнување да се исполнат договорените обврски;
 • некоректен однос спрема потрошувачите;
 • лошо вршење на услугите или одбивање да се постапи по рекламација на потрошувачите;
 • нелојална реклама;
 • склучување фиктивни договори;
 • и други повреди што можат да се сметаат за повреди на деловните обичаи.

Член 46 За сторените повреди на добрите деловни обичаи и на одредбите на Статутот, на другите акти на Комората, Судот на честа може да изрече:

 • опомена или - јавна опомена, со објавување во медиумите.

Член 47 Надлежноста, составот и организацијата на Судот на честа, начинот на избор и разрешување на неговите членови и постапката по предметите од неговата надлежност, као и надлежноста, изборот и разрешувањето на обвинителот се уредуваат со општ акт што го донесува Собранието на Комората.

IX. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА

Член 48 Работењето на комората е јавно. Јавноста во работењето на Комората непосредно се обезбедува преку отвореноста и можноста за присуство на седниците на органите, облиците на организирање и работење на Комората и другите состаноци во рамките на Комората. Јавноста се обезбедува и преку: 

 • давање на информации на членовите на Комората за нивната работа;
 • објавување на одлуките на органите на Комората преку гласилото на Комората и веб порталот на комората ;
 • издавање брошури, списанија и сл ;
 • доставување посебни информации до членовите на Комората и до надлежните, односно заинтересираните субјекти и преку други форми утврдени со одлука на органот, односно обликот на организирање и работење во рамките на комората во чиј што делокруг се работи за кои е утврдена потребата од обезбедување на овој вид јавност во работењето. Јавноста се обезбедува и преку соработка со средствата за јавно информирање, на начин и под услови според кои се остварува целосно, независно и објективно информирање за работењето на Комората.

Член 49 Комората има свое гласило, кое се издава во печатена или во електронска форма. Комората издава постојани или периодични билтени, прегледи, списанија и други средства за известување, преку кои обезбедува информирање на членовите и јавноста.

Член 50 Комората редовно ги информира своите членови и јавноста за одлуките, ставовите, предлозите и мислењата усвоени на седниците на органите и облиците на организирање и работење во рамките на Комората. Комората ги објавува одлуките на органите на комората во гласило на Комората на веб порталот на комората.

Член 51 Органот на Комората што ги донесува, усвојува или издава го определува степенот на тајноста на исправите или одделни податоци што претставуваат тајна согласно закон или актите на Комората, ако нивното соопштување на неовластено лице, поради нивната природа и значење, би било спротивно на интересите на членовите на Комората, односно на земјата. Членовите на органите на телата на Комората и вработените во Стручната служба се должни да ги чуваат како деловна тајна сите известувања и податоци кои се однесуваат на работењето на членките и на Стопанската комора на мал бизнис, а имаат статус на доверливи, односно со посебен акт се утврдени како деловна тајна. Лицето кое дава податоци и информации во врска со работењето на Комората е одговорно за нивната вистинитост и точност.

X. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА

Член 52

Стручните, административно техничките, помошните и други работи за потребите на комората ги врши Стручната слуѓба на Комората. Стручната служба ги врши административно стручните работи во врска со подготовката и спроведувањето на Статутот, одлуките, заклучоците и другите акти на органите и облиците на организирање и работење во рамките на Комората и на законските и други прописи што се однесуваат на дејноста на Комората. Стручната служба подготвува информации, анализи, нацрти на општи и други акти за потребите на Комората, предлози за донесување и мислења по предлози на закони и други прописи од областа на стопанството, мислења и предлози на актите во кои се утврдуваат ставовите на Комората во врска со економската политика на национално, регионално и локално ниво. Вработените во стручната служба имаат посебна одговорност за односнот кон податоците кои се прибираат од фирмите во поглед на нивното користење и објавување. Стручната служба на Комората обезбедува деловни информации, податоци, стручни совети, сугестии и сл, со кои се помага работењето на членовите на Комората. Стручната служба услугите ги врши првенствено за членови на Комората, како и за домашни и странски правни и физички лица кои не се членови. Стручната служба во вршењето на своите работи соработува со стручните служби на членовите на Комората, со научни, стручни и други институции во земјата и во странство.

XI. ИМОТ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА КОМОРАТА

Член 54 Недвижностите и предметите како дел на имотот на на Комората не може да бидат отуѓени, ставени под залог или отстапени без надомест, освен во случаи кога се работи за решенија со кои се зголемува нивната вредност и функционалност, за што одлучува Собранието на Комората.

Член 55 Средствата за работа на Комората се обезбедуваат од: - членарината што ја плаќаат нејзините членови; - надомест за стручни и други услуги; - надомест за вршење јавни овластувања; - наменски фондови и - други извори. Висината на членарината, начинот и роковите за нејзино плаќање ги утврдува Собранието на Комората. Членовите на Комората имаат обврска редовно да ја плаќаат членарината на начин и во рокови утврдени со одлуката на Собранието на Комората.

Член 56 Собранието на Комората ја утврдува висината и начинот на распределбата на финансиските средства за потребите на групациите според дејноста и на регионалните комори во рамките на Комората. Групациите според дејноста, односно регионалните комори, можат да донесат одлука, покрај средствата од став 1 на овој член, да обезбедат и посебни средства за одделни специфични намени за потребите на членовите на групацијата, односно регионалната комора.

Член 57 За извршување на одредени работи од нивни интерес кои не се финансираат со финансискиот план на Комората, односно финансирање на посебни активности што не се утврдени со годишната програма за работа на Комората, одделни членови на Комората можат да здружуваат средства или да основаат фондови со посебна намена во рамките на Комората, со кои членовите располагаат самостојно, согласно актот за нивно здружување и општите акти на комората.

Член 58 Средствата што се уплатуваат на име депозит, односно надомест за спорови што се водат пред Постојанот избран суд - Арбитража и Судот на честа, како и во други случаи утврдени со закон или општ акт на Комората, се користат согласно општите акти со кои се уредува уплатата на истите.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 59 Овој статут влегува во сила со денот на неговото донесување, а се објавува во гласилото на Комората и на веб-порталот на Комората. Овој статут е донесен на Конститутивната седница на Собранието на Стопанската комора на мал бизнис одржана на 11.05.2008 година.