Катерина's blog

Етика во односите со јавноста

Односите со јавноста подразбираат насоченост на организацијата кон јавноста со цел изградба на позитивен став и имиџ на истата. Со примената на активен концепт на односи со јавноста, менаџментот на организацијата настојува да создава позитивна слика за организацијата и да го информира јавното мислење за активностите на организацијата и нејзините производи и услуги.

Етика во односите со јавноста

12.Oct.2016

Односите со јавноста подразбираат насоченост на организацијата кон јавноста со цел изградба на позитивен став и имиџ на истата.

Автори