Green and sustainable finance

Green Community Dialogue

[field_datum]

15 Мај 2024 г. 12.30-15.30 ч

I дел
ДЕЛОВНА ПОДДРШКА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ
II дел
ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ ЗА ЗЕЛЕН И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Зеленото и одржливо инвестирање создава финансиски бенефит и зголемена конкурентност на компаниите со прикажување на одржливи ESG (Environment, Social, Governance) практики и јаглеродниот отпечаток.

• Одржливите финансии вклучуваат анализа на еколошки, социјални, економски аспекти и управувањето во компанијата.
• Зелените финансии ги вклучуваат финансиите за климатските влијанија од работењето (најчесто јаглероден отпечаток), но ги исклучуваат социјалните и економските аспекти.
• Климатските финансии се подгрупа на еколошки (зелени) финансии

Зголемениот број на проекти за обновливите извори на енергија, енергетска ефикасност, зелена градба и рециклирање ги привлекува инвеститорите да учествуваат во овој растечки сектор на економијата поради здравите финансиски приноси и етичкиот однос кон зелената заедницата односно поддршка на општествено одговорни инвестиции.

----------------------------------------------------------------------------------

GREENITY.NET - Green Community Network - https://www.sbch.org.mk/platformi/greenitynet на 15 Мај 2024 год. во Тетово со поддршка на SEEUTechPark и Комората за бизнис и претприемништво организира дебата со претставници на зелената заедница :

- финансиски организации (банки, фондации, донаторски организации)
- граѓански активисти и организации (граѓански организации, непрофитни организации) ,
- комерцијални субјекти и организации (стопански комори, кластери, секторски здруженија и др.)
- експерти и организации (експертски организации, стручни комори, развојни институти)
- заедници на локалната самоуправа (регионални општински здруженија - регионални заедници, енергетски заедници)

------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЈАВУВАЊЕ:

Програмата од 12.30-15.30 часот на 15 Мај 2024 год. ќе се реализира со физичко присуство во конференциска сала во просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа. Учеството е ослободено од котизација.

На настанот се поканети сите поединци, компании и организации кои ќе се вклучат во зелениот дијалог на заедницата преку конкретни применливи проекти и иницијативи со поддршка на капацитетите на Greenity Net.

Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата која ќе ја превземете од банерот „СНИМИ ПРИЛОГ„ или директно од линкот >>> https://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Green%20Commun...

-------------------------------------------------------------------------------------

15 Мај 2024 г. (среда) 12.30-15.30 ч., Тетово

ПРОГРАМА:

I дел
ДЕЛОВНА ПОДДРШКА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

1. Нови Зелени/Дигитални вештини и работни места ;
Twin Green/Digital Skills and Jobs
Презентер: Игор Мицкоски

Унапредување на конкурентност и кредибилност на компаниите со новите стандарди за извештаи на одржливост во компаниите според МСФИ и ESRS
Improving competitiveness and credibility of companies with the new standards for sustainability reports according to IFRS (ISSB) and ESRS

promo video GREEN SKILLS HUB
https://youtu.be/ivUNUdcRZTs

2. [декарбонизација 2.0] и CBAM Конкурентност;
[decarbonization 2.0] and CBAM Competitiveness
Презентер: Горан Николовски – EUREM Alumni MK, член на управен одбор

- [декарбонизација 2.0] – проекти за производство, складирање и логистика на водород
- CBAM механизам – административни обврски за мерење и прикажување на јаглероден отпечаток на производ
- [decarbonization 2.0] – hydrogen production, storage and logistics projects
- CBAM mechanism – administrative obligations for measuring and displaying the carbon footprint of a product

[decarbonization 2.0] video
https://youtu.be/_vVlM_ArZ4Y

3. Зелено брендирање на потрошувачките пазари
Green consumer market brending ;
Презентер: Едвард Софески

Eco-En Cert верификација на зелени општествено одговорни практики во компании и организации
Eco-En Cert verification of green socially responsible practices in companies and organizations

Eco-En Cert video
https://youtu.be/Yb08sdZ9IJc

II дел
ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ ЗА ЗЕЛЕН И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

1. Кои се најдобри одржливи инвестиции ;
Top ranking sustainable investments
Презентер: Гого Рафајлоски

Инвестиционен рејтинг на компанијата во однос на практикуваните одржливи ESG критериуми во компаниите и организациите
Investment rating of the company/organization in relation to the applied sustainable ESG criteria

2. Мрежа на Енергетски Задруги на Македонија
Network of Energy Cooperatives of Macedonia

- Проект “Nostra Nova Domus”- Forging more effective partnership and capacity building for efficient use and management of solar energy поддржан од DBU (German Federal Environmental Foundation)

Г-н Сретен Коцески, Институт за Развој на Заедницата, Директор

- Агроенергетска Задруга - Кооператива, Бојане

Г-н Феџти Селами, Директор

3. Проектни концепти за финансирање зелени и одржливи инвестиции
Project Concepts for financing green and sustainable investments

Презентери:

Г-ца Ксенија Цветковска
Енергетски Менаџер, Техноклима

Г-ца Елена Арсоска,
Енергетски Менаџер, Вардар Доломит

Енергетски аудит и проектирање мерки за енергетска ефикасност и сопствено производство на енергија од обновливи извори како основа за намалување на јаглеродниот отпечаток
Еnergy audit and design measures for energy efficiency and own production of energy from renewable sources as a basis for reducing the carbon footprint

--------------------------------------------------------------------------------

GREEN SKILLS HUB

EU4EG Academy - 6 работилници за зелени и циркуларни бизнис модели и дигитализација во МСЕ (мај-јуни 2024)
Зелени и циркуларни организации - Агенда 30 мај - 14 јуни 2024
Зелени и циркуларни бизнис модели - 20 мај - 3 јули 2024

Green MiCred Project & Catalyst Project training (october -may 2024/2025)
https://green-pathways.eu/mk/
https://projectcatalyst.eu/

Eco-En Code Academy - ESG verifier, ESG coach, ESRS sustainability reporter, IFRS sustainability accounting (од октомври 2024)
https://www.eco-encode.com/

European Energy Manager - EUREM (од октомври 2024)
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%...

Побарајте повеќе информации и најавете учество и соработка со GREEN SKILLS HUB преку контакт телефоните и e-mail на Комората.

---------------------------------------------------------------------------------

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk

Среда, Мај 15, 2024

GREENITY.NET е мрежа на организации кои испорачуваат широк опсег на програми и услуги за животната средина и одржлив развој. Зелените заедници се фокусираат на проекти и политики кои даваат приоритет на зелената/сината инфраструктура, зелената енергија, зелениот транспорт и одржлив развој https://www.sbch.org.mk/platformi/greenitynet

GREENITY.NET иницира, развива и реализира одржливи решенија кои се однесуваат на Одржливите Развојни Цели на Обединетите Нации https://sdgs.un.org/goals

------------------------------------------

ПЛАТФОРМИ

Комората на Мал Бизнис на Македонија има воспоставена инфраструктура на отворени комуникациски платформи за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите, институциите и организациите.

Premium членките на Комората можат да се пријават во мрежите:

- GREENITY.NET

- FINPACT

- Green Social
Entrepreneurship Network

- CATALYST Sustainability
Network

- Smart Digitalization Cluster

На линкот е дадена пријава за деловна платформа >>> https://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20za%20delovna%20pla...

(означете Х пред одбраната иницијатива во пријавата)

---------------------------------------------

ПОДДРЖАНО ОД::

SEEUTechPark
https://techpark.seeu.edu.mk/

ECO-ENCODE
https://www.eco-encode.com/

Green Social Entrepreneurship Network
Зелена Мрежа на Социјално Претприемништво
https://green-social-network.webflow.io/projects

Project CATALYST
https://projectcatalyst.eu/

Project GreenMiCred
https://green-pathways.eu/mk/

[field_organizator]