ФИНАНСИРАЊЕ ОДРЖЛИВИ ПРОЕКТИ

ПОДГОТОВКА НА КОМПЛЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА

„Центарот за финансирање и менторска поддршка„ и Adria Finance HUB финансиската платформа при Комора на мал бизнис на Македонија континуирано систематски ги следи достапните финансиски програми и помага на компаниите во изработка на инвестициски програми и апликации за финансирање одржливи развојни Scale-Up и Start-Up проекти од:

- Развојна Банка на Северна Македонија,
- Европската Банка за Обнова и Развој (EBRD),
- IPA фондови (local, regional, cross-border),
- IPARD програмата за поддршка на руралниот развој во Македонија,
- Interreg V,(transnational Balkan-Mediterranean Programme, interregional),
- Horizon 2020 инструментите за Мали Средни претпријатија број 9 и 11,
- Отворен фонд за југоисточна Европа за енергетска ефикасност на ГИЗ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
- фондови поврзани со т.н. Берлински Процес за WB6 земјите на Западен Балкан,
- Инвестициски Фонд Meta Group, Италија
- CMSR Center for international cooperation and development, Словенија
- Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР),
- Комерцијалните банки итн.

ПОВИК за изработка на апликации за финансирање дигитализација,реконструирање и реструктуирање 2020 г. на линк >>>
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%...

Работилница: „Менаџмент анализа на клучни деловни финансиски извештаи„
ПРОГРАМА и пријавување >>> https://www.sbch.org.mk/content/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9F%D0%BC%D0%...