Финансиски Извештаи во Excel

Меаџмент Клуб

Финансиските показатели од работењето на претпријатијата и организациите се содржат во финансиските извештаи

Обуката треба да помогне во разбирање на различните пристапи за развој на влезни податоци при проекција на финансиските извештаи, да помогне во разбирање на процесот на предвидување на приходите, трошоците, приливите, одливите, средствата и изворите на финансирање и да демонстрира креирање на модел за развој на проектираните извештаи.

При креирањето на моделот за прдвидување ќе бидат дискутирани различните пристапи во проекцијата, анализата на трендот, сценарио анализата и анализата на сензитивноста. Притоа ќе се започне со билансот на успех по што ќе следат проекцијата на паричните текови и билансот на состојба.

Предавач и модератор на работилницата „Финансиски Анализи во Excel„ од 11 до 25 декември 2017 г. е Г-н Владимир Матевски , менаџер Vision Consulting Ценетите гости ќе разменат искуства и воспоставена пракса за подготовка и анализа на финансиски извештаи во своите компании и организации.

КОЈ МОЖЕ да пријави учество ?

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување деловни контакти. Можат да пријават регистрирани стопански субјекти - претпријатија, институции, установи и организации во приватна и државна сопственост но и приватни лица. Менаџмент Клуб КМБ е отворена платформа за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите.

Работилницата ќе се реализира во три дена (понеделник) од 17.30 - 19.30 часот, во Скопје.

Програмата ќе се реализира со три предавања по 120 мин, три понеделници во ист термин.

Целта на обуката е учесниците да ги совладаат методите на примена и толкување на финансиски извештаи за носење одлуки во тековното и идно работење на претпријатието и организацијата. Правилното толкување на финансиските извештаи ќе доведе до реални информации за трошоците и нивното влијание во секојдневното работење, што ќе придонесе за планирање и буџетирање на финансиските средства за наредниот период, обезбедување финансиски средства за тековно работење или дополнително инвестирање.

Пријавување учество на три-дневната работилницата на линкот „ПРИЈАВИ СЕ„ или пријавата дадена на „СНИМИ ПРИЛОГ„ ќе ja доставите на факс: (02) 244 8134 или на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077. Котизацијата за учество е со 20% попуст за Standard и Premium членови на Комората на Мал Бизнис.

КОТИЗАЦИЈА: 3.700,00ден.

  1. Понеделник, Декември 11, 2017

    Финансиски извештаи со Excel
    (три-дневна обука)
    - анализа на финансиски извештаи, прогноза на годишни приходи,
    прогноза на финасиски извештаи